Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim  a kupujúcim, ktoré vzniknú  zo zmluvného vzťahu založeného na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Nákup v internetovom obchode www.santeria.sk môžu zrealizovať fyzické osoby a právnické osoby, a to  pri splnení  nasledovných všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom nákupu v internetovom obchode vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom ich rozsahu.

Predávajúci:

Santeria, s.r.o., Markova 7, Bratislava 851 01, Slovensko
IČO: 35 939 516
DIČ: 2022020528
IČ DPH: SK2022020528
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, Odd. Sro, Vl. č. 36357/B

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou prostredníctvom nákupu v internetovom obchode vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty, ponúkané prostredníctvom  internetového obchodu Santeria.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci objednáva tovar vyplnením  a odoslaním  objednávkového formulára  predávajúcemu prostredníctvom nákupu v internetovom obchode na stránke www.santeria.sk, čím iniciuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci neakceptuje  telefonické, e-mailové ani osobné objednávky.
 2. Pri každej objednávke je  kupujúci povinný  vyplniť   jeho meno a priezvisko, poštovú adresu,  fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba alebo právnická osoba podnikateľ uvádza rovnako  IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Údaje poskytnuté pri objednávke  budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim,  a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru v rozsahu potrebnom na zabezpečenie tejto služby). 
 3. Po doručení objednávky sa  objednávka zaevidovuje. Kupujúci obdrží   obratom informáciu o zaevidovaní objednávky. Najneskôr do 3 pracovných dní (s výnimkou  dovolenky predávajúceho,  neprítomnosti kvôli služobnej ceste), predávajúci potvrdí objednávku a spôsob jej plnenia. 
 4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
 5. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania podľa údajov, ktoré kupujúci vyplnil v objednávke a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania, ktoré uviedol v objednávke prevziať, a za  dodaný tovar zaplatiť  kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

1. Tovar je predávajúcim predávaný podľa vzorov a produktových listov dostupných  na e-shope. Platné ceny produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci garantuje dodanie produktu za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Kúpna cena a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH v mene euro. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania tovaru a kupujúcemu budú účtované osobitne podľa spôsobu zvolenej prepravy, ktorý si kupujúci zvolí v objednávke.

2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

3. Kupujúci môže uhradiť platbu:

Prevodom/vkladom na účet predávajúceho: 
účet vedený v Tatra Banka a.s., Bratislava
číslo účtu: 26 22 73 53 77 / 1100
IBAN:  SK17 1100 0000 0026 2273 5377
SWIFT: TATRSKBX

Online platbou cez platobnú bránu: 
Platba sa riadi samostatnými obchodnými podmienkami uvedenými na stránke platobnej brány

Dobierkou pri prevzatí tovaru od doručovateľa:
Platba dobierkou je spoplatnená sumou 1,50 €.

4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi. Ako potvrdenie o prijatí platby slúži  kupujúcemu zaslaná faktúra (daňový doklad) s elektronickým podpisom na e-mail, ktorý uviedol vo svojej objednávke.  

DODACIE PODMIENKY

1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke formou osobného odberu na prevádzke,  alebo odovzdaním na prepravu doručovateľovi . 

2. Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru v procese vytvárania objednávky  a svojím výberom potvrdzuje miesto, a spôsob dodania. 

Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby dodania tovaru: 

a) Osobný odber na prevádzke predávajúceho v čase vymedzenom pre osobné odbery spracovaných objednávok. V takomto prípade kupujúci nehradí náklady na prepravu. O skutočnosti, že je  objednávka kupujúceho pripravená k osobnému odberu, bude kupujúci informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

b) Zmluvnou kuriérskou spoločnosťou na miesto , ktoré je uvedené v objednávke ako „Dodacia adresa“. V takomto prípade kupujúci hradí náklady na prepravu 4,70 € vrátane DPH za každú zásielku , ak je adresa doručenia v Slovenskej republike. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a prevzatí  tovaru.

3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci  tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku, či iné komplikácie spojené s nesprávne uvedenou adresou a kontaktnými údajmi kupujúceho, ak kupujúci tieto údaje sám vyplnil nesprávne pri vytvorení objednávky a predávajúcemu túto skutočnosť  včas neoznámil spolu s uvedením správnych údajov. 

5. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho zrealizovať  a tovar expedovať v lehote najneskôr 7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Ak nie je možné expedovať tovar v uvedenej lehote, predávajúci o tom upovedomí kupujúceho prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Dodacia lehota uvedená v internetovom obchode má orientačný charakter.

 6. V prípade, ak tovar nie je dodaný po uplynutí 30 dní od potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, kupujúci  má právo od zmluvy odstúpiť.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť (stornovať objednávku) bez uvedenia  dôvodu najneskôr do dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávku je v tomto prípade možné stornovať písomnou formou, a to e-mailom na  oficiálny kontaktný e-mail predávajúceho.  

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu /bez využitia dobierky/ na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdať tovar osobne predávajúcemu na adrese jeho prevádzky najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt vrátený kupujúcim  nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci  odovzdať všetko príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe a   priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci vystavil k tovaru , a kópiu dokladu  od doručovateľa. V prípade poškodenia tovaru, evidentného používania alebo iného narušenia produktu kupujúcim je predávajúci oprávnený čiastku za vrátený tovar kupujúcim znížiť o pomernú čiastku  predajnej ceny tovaru, prípadne zamietnuť vrátenie tovaru. 

3. Pri dodržaní postupu podľa bodu 2.  predávajúci prevezme tovar  a do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  poukáže kupujúcemu  cenu tovaru na základe vopred dohodnutého spôsobu vrátenia ceny.

4. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je :

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil
 - online digitálny obsah, ak ste ho už obdržali do e-mailovej schránky

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program ak prebehla jeho inštalácia
 - knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

- služby voľného času v konkrétnych dátumoch alebo obdobiach


5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch:

a) ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný e-mail, , nepravdivé údaje, atď.)

b) ak sa produkt už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená  späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

ZÁRUČNÁ DOBA A PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho doručenia kupujúcemu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. 

2. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne na prevádzku predávajúceho).

3. Oprávnenie na záruku zaniká  v prípadoch, že k vzniku chyby  došlo nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou ,mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku, nedodržaním príslušných noriem, či odporúčaní. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

4. V prípade uplatnenia reklamácie spotrebiteľ oznámi emailom predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavuje. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. 

5. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Santeria, s.r.o., Markova 7, Bratislava 851 01, Slovensko, IČO: 35 939 516

DIČ: 2022020528, IČ DPH: SK2022020528, Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, Odd. Sro, Vl. č. 36357/B

Môžete sa na nás obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom na santeria@santeria.sk

Vaše osobné údaje sú použité výhradne len k vybaveniu Vašej objednávky. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu. 

Nespracúvame Vaše údaje na marketingové účely, ani ich neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou kuriérskej spoločnosti, či doručovacej služby, v rozsahu nutnom k zdarnému vybaveniu Vašej objednávky.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, doručovacia adresa, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe, obsahujúcu upresňujúce informácie ohľadom Vašej požiadavky

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva. 

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese Santeria s.r.o., Markova 7, 85101 Bratislava, alebo e-mailom na santeria@santeria.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

Vyhlásenie o súboroch cookie 

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať. 

Spoločnosť Santeria s.r.o. nepoužíva súbory cookie  na identifikáciu, či kontaktovanie návštevníkov svojej webovej stránky. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


O Shope

Môžnosti platby:
GoPay Tatra Pay
MasterCard Maestro VISA

3D Secure:
MasterCard VISA

Klienti nám ďakujú