Čarodejnícky spolok sme tu s vami už od roku 2010

Škola mágie a obchod
Santeria

Reklamačné podmienky

ZÁRUČNÁ DOBA A PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho doručenia kupujúcemu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. 

2. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne na prevádzku predávajúceho).

3. Oprávnenie na záruku zaniká  v prípadoch, že k vzniku chyby  došlo nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou ,mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku, nedodržaním príslušných noriem, či odporúčaní. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

4. V prípade uplatnenia reklamácie spotrebiteľ oznámi emailom predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavuje. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. 

5. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

O Shope

Môžnosti platby:
GoPay Tatra Pay
MasterCard Maestro VISA

3D Secure:
MasterCard VISA

Klienti nám ďakujú